REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


W niniejszym Regulaminie wszelkie terminy pisane wielką literą przyjmują znaczenie nadane im poniżej:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia w szczególności: liczby produktów, danych do faktury, sposobu dostawy, adresu dostawy.
Magazyn – magazyn Studio Urody Anette, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
Magazyn zwrotu – magazyn Hair-station, do którego Klient dokonuje zwrotu produktu w przypadku skorzystania z prawa z odstąpienia od umowy w trybie § 6 Regulaminu oraz w wykonaniu uprawnień z tytułu rękojmi, znajdujący się pod następującym adresem: ul. Bażantów 20A/1, 40-688 Katowice.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Studio Urody Anette podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą  e-przelewu lub płatności kartą płatniczą.
Sklep Internetowy – prowadzony przez Studio Urody Anette Aneta Żurek sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową anette.com.pl.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Właścicielem Sklepu jest: STUDIO URODY ANETTE ANETA ŻUREK, z siedzibą w Katowicach 40-055, ul. Poniatowskiego 30, NIP: 6292178095, tel: +48 536 571 009, adres email: [email protected]
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
§2 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „ZAMÓW” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „POKAŻ KOSZYK” sposobu Dostaw, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”, zobowiązany jest uzupełnić niezbędne dane oraz wybrać sposób płatności. Po naciśnięciu przez Klienta przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient informowany jest o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
§3 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
 • Płatności internetowe z bramką iMoje – płatności typu pay-by-link, czyli przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku Klienta, gdzie po zalogowaniu widzi on szczegóły operacji i musi ją tylko autoryzować. Dzięki iMoje można płacić w sklepie również Blikiem. Środki wpłacone przez klientów sklepu są od razu dostępne na koncie, a status operacji jest uaktualniany w czasie rzeczywistym.
 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi paragon lub na żądanie Klienta, fakturę VAT – i załącza ów dokument do Towaru.
 2. Zapłata za Towar powinna być dokonana przed dostawą Towarów.
§4 Wysyłka towaru
 1. Dostawa Produktu dostępna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Wysyłka” w Sklepie Internetowym. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – koszt 0 zł przedpłata
 • InPost Paczkomat – koszt 13,00 zł przedpłata
 • Przesyłka kurierska DPD – koszt 20,00 zł przedpłata
 1. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 2. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 2 – 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
 4. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
 • uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą.
 1. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
§5 Reklamacje
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź nieprawidłowości w świadczeniu usług przez Sprzedawcę, Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy reklamację.
 2. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe. W przypadku reklamacji dotyczących zamówień należy podać numer zamówienia.
 3. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 5. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym § 5, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
 7. Jeśli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sprzedawcy. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: STUDIO URODY ANETTE ANETA ŻUREK, ul. Poniatowskiego 30, 40-055 Katowice. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania (reklamacji) zgłoszonego przez korzystającego z Portalu, usług świadczonych przez Sprzedawcę lub Kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania, wysyłając odpowiedź na podany przez niego adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Kupującego jaki i Sprzedawcy.
§6 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.
 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie nie noszącym śladów używania. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność.
 4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
 5. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument zwraca przedmiot zamówienia odsyłając produkt do Magazynu zwrotu, tj. ul. Poniatowskiego 30, 40-055 Katowice.
 6. W zakresie wykonywania przez Konsumentów uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca informuje, że koszty zwrotu produktu ponosi Konsument.
 7. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w przypadku, gdy Klient nie dokona odbioru produktu pod wskazanym przez siebie adresem. Prawo to Sprzedawca może wykonać w terminie 30 dni licząc od dnia pierwszej próby dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail.
§7 Ochrona prywatności
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§8 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Zmiana Regulaminu:
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze Umowy Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5% zniżka
Zapraszamy na zakupy z kodem rabatowym.
PROMO5
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustySklep